Escola Moragas

Escola oberta d'deducació especial

 
 
 
 

No ens proposem "canviar" l'alumne, sinó ajudar-lo a millorar, desenvolupant les pròpies capacitats mitjançant un procès maduratiu.

L'acció educativa serà global i centrada en la persona i les seves potencialitats, mai en el seu transtorn.

Els nois són els protagonistes de l'acció educativa, tot vivint valors de cooperació, responsabilitat, respecte i confiança, valors bàsics apresos en una profunda i acurada relació entre persones.

El creixement personal s'aconsegueix sent actor-agent del propi desenvolupament i no únicament espectador-pacient del mateix.

 

Prepara per viure, per això els aprenentatges han de ser significatius, funcionals, adequats a l'edat cronològica i tan normalitzats com sigui possible.

Participa en les activitats del districte, utilitza els serveis de la comunitat i manté contacte amb les escoles ordinàries propoeres, afavorint sempre que sigui possible, activitats integradores.

 

És acollidora i respectuosa de la diferència, però en ella es viuen la llengua, cultura i tradicions del nostre país.

Garanteix que tots els alumnes tinguin el seu lloc (sigui quin sigui el seu grau de discapacitat), inculcant un ambient d'ajuda mútua que vagi més enllà dels mecanismes competitius.

Fomenta un entorn ecològic aprofitatnt el contacte amb la natura com a element formatiu, fent prendre consciència de la necessitat de respectar el medi ambient.

Per potenciar els hàbits de salut i benestar físic, l'esportivitat i l'esperit de superació personal.

 
 
 
 

Com ho fem?

Plantejant el treball en forma individualitzada, creant i adaptant els recursos més adients a cada persona.

Partint dels interessos, motivacions i capacitats de cada alumne.

Proposant aprenentatges que estiguin al seu abast i que donin resposta a les seves necessitats, per evitar situacions de fracàs.

Facilitant la integració i generalització de coneixements i habilitats, mitjançant el treball en contextos reals i significatius, i fugint de situacions fictícies difícilment integrables.

Afavorint situacions el més normalitzades possibles, adequades a la seva edad cronològica.

Propocionant els suports necessaris per tal de garantir les possibilitats que cada persona té de modificar la realitat i comprovar les pròpies possibilitats, atenuant la dependència de l'adult.

Adequant-nos al ritme de cada alumne, donant l'espai i el temps necessari i la possibilitat de gaudir de l'experimentació i la repetició.

Considerant que el més important no és el que es fa, sinó com es fa, i com és viscut pel nen.

Creant un nexe de respecte i compromís amb els nois que permeti relacions de complicitat i d'exigència.

Reforçant l'equilibre afectiu i personal, considerant sempre la dimensió educativa-terapèutica, com a eix fonamental de la nostra tasca.

Treballant conjuntament pares i professionals i col·laborant per a aconseguir una línia d'actuació coherent que aporti solidesa en el desenvolupament dels aspectes instructius, afectius i de creixement personal.

Desvetllant aficions, detectant aptituds, ajudant a descobrir formes de realització per gaudir del lleure i del temps lliure.